Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında, iş yeri hekimi tarafından doğru teşhisin konulabilmesi amacıyla işe giriş ve periyodik muayene bulgularının çeşitli laboratuvar hizmetleri ile desteklenmesi gereklidir.

Göğüs Radyografisi

– Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında gerçekleştirilen işe giriş ve periyodik muayenelerde
göğüs radyografileri çekilmekte ve Radyoloji uzman hekimleri tarafından değerlendirilerek
raporlanmaktadır.
– Tozlu işyerlerinde çalışanların göğüs radyografileri mevzuat hükümlerine uygun olarak ILO
Uluslararası Pnömonkonyoz Radyografisi Sınıflandırması konusunda eğitim almış A ve B okuyucu
hekimler tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

– Tozlu ve kimyasal maddelere maruz kalınan işlerde çalışanların sağlık gözetimi kapsamında
gerçekleştirilen işe giriş ve periyodik muayenelerde SFT yapılmakta ve değerlendirilip
raporlanmaktadır.

İşitme Testi (Odyometre)

Gürültüye maruz kalan çalışanların işitme testlerinin yapılması ve değerlendirilmesi
gerekmektedir. İşitme testleri ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılmakta ve değerlendirilip
raporlanmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Tetkikleri

Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında işe giriş ve periyodik muayenelerinde gerekli tüm tıbbi laboratuvar tetkikleri, “TS EN ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonu” olan laboratuvar tarafından yapılmakta olup, sonuçlar değerlendirilip raporlanmaktadır.

  • Tıbbi hematolojik laboratuvar tetkikleri
  • Tıbbi biyokimyasal laboratuvar tetkikleri
  • Tıbbi toksikoloji laboratuvar tetkikleri
  • Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvar tetkikleri
  • Toksikoloji Laboratuvar Hizmetleri

Mevzuat hükümleri gereğince, kimyasal maddelere maruz kalan çalışanların
durumunun değerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bu tetkiklerde başlıca; civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, triklorasetik asit (TCA), hippürük asit vb. maddeler araştırılmakta ve değerlendirilip raporlanmaktadır.

Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler ve Aşılar
Her sektörün kendine özgü riskleri bulunduğu göz önüne alındığında, çalışanların sağlık gözetimi için yapılması gerekli birçok tetkikler söz konusudur. Sektöre göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerekli tetkikler ve aşılar tespit edilip uygulanması önerilmektedir.

Portör Muayenesi
Sektöre göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerekli tetkikler yapılmakta ve değerlendirilip raporlanmaktadır.

  • Mevzuat hükümleri gereği, çalışanların kişisel özellikleri, iş yeri tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirilmesi sonuçları doğrultusunda;
  • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç beş yılda bir,
  • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç üç yılda bir,
  • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.