6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ’nun 10. maddesine göre işverenler, iş yeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır.

Ortam Ölçümleri

 1. Ortam Titreşim Ölçümü
 2.  Termal Konfor Ölçümü
 3.  Gürültü Ölçümü
 4.  Toz Ölçümü
 5.  Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
 6.  Aydınlatma Ölçümü
 7.  Elektromanyetik Alan Ölçümü
 8.  Silika Ölçümü
 9. Aeresol Ölçümü
 10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
 11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
 12. Makine Gürültüsü Ölçümü
 13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

1.Fiziksel Maruziyet

2.Kimyasal Maruziyet

3.Biyolojik Maruziyet

4.Ergonomik Maruziyet

5.Psikososyal Maruziyet