İş kazaları ve meslek hastalığı riskleri konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi, riskler karşısında alınması gerekli önlemlerin yerine getirilmesinde bilimsel davranılması “İş Sağlığı ve Güvenliği” (İSG) kavramını doğurmuştur.İş güvenliği çalışmalarının amacı ise; çalışanları korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletme güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır.

İSG konularına yaklaşım genellikle şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Çalışanlara yönelik işçi güvenliği, Çalışma ortamına yönelik işyeri güvenliği, Üretim teknolojisine yönelik üretim güvenliği.

İş sağlığı(*);

“Her türlü işte çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının,

Korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin,

Önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları,

onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini,

Özetle işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar”.

(*) ILO ve WHO İş Sağlığı Uzmanlar Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımı-1995 yılında revize edilmiştir.